Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

คณะกรรมการอำนวยการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

1. อธิการบดี                                                                                              ที่ปรึกษา

2. รองอธิการบดี                                                                                        ที่ปรึกษา

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                        ทีปรึกษา

4. รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา                                                                   ที่ปรึกษา

5. รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง                                                                      ที่ปรึกษา 

6. รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี                              ที่ปรึกษา 

7. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                                                                            ที่ปรึกษา

8. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                ประธานกรรมการ 

9. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์                                         กรรมการ

10. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงศิริวรรณ จิรสิริธรรม                         กรรมการ

11. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วริยา ชินวรรโณ                                          กรรมการ

12. ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์                                  กรรมการ

13. ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์                                            กรรมการ

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช                                  กรรมการ

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมุทร จงวิศาล                                       กรรมการ

16. ผู้แทนจากสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล                                        กรรมการ

17. ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือผู้แทน    กรรมการ 

18. ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน         กรรมการ

19. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน                                                    กรรมการ

20. ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้แทน                                                           กรรมการ

21. ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย                                                           กรรมการ

22. นางสาวตรีระกา กิจเนตร                                                                     กรรมการ

23. นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว                                                                 กรรมการ

24. นางสาวฐิตินันท์ ศรีสถิต                                                                      กรรมการ

25. นางสาวฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ                                                                 เลขานุการ

26. นางสาวรักษณาลี นาครักษา                                                                ผู้ช่วยเลขานุการ

27. นางสาวกนกวรรณ กัณต์ฉลาด                                                             ผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อมูลอัพเดต : 2565

 

0