Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

Active filters

฿1,238.00

ตำราเล่มนี้เป็นตำราที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีภาคสนาม กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเชิงพาณิชย์ของแหล่งทรัพยากรธรณี เฉพาะส่วนที่เป็นแหล่งดิน แหล่งทราย แหล่งหิน และแหล่งแร่ตำราเล่มนี้มีการอธิบายเชิงทฤษฎีประกอบกับแนวทางการหาค่าผลลัพธ์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา

฿154.00 ฿220.00

The findings of the research in the book are stimulating and profound, and serve as a motivation for more studies and research. It is written in easy-to-understand wording and is directly to the point from the first page until the last.

฿140.00 ฿200.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียนได้กล่าวถึงความเป็นมาของจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ตั้งแต่ครั้งดั้งเดิมของระบบกฎหมายที่สำคัญๆทุกระบบ และได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องจริยธรรมในระบบกฎหมายไทยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งได้เปรียบเทียบกับหลักกฎกมายสากลในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

฿140.00 ฿200.00

ผู้เขียนได้กล่าวถึงสภาพการณ์เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน สภาพปัญหาเกี่ยวกับ การปฎิบติตามจริยธรรมในวิชาชีพข้าราชการพลเรือน และการประพฤติเบี่ยงเบนจากจริยธรรมวิชาชีพ รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

฿140.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพครู เล่มนี้ได้กล่าวถึงประเด็น หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู สภาพปัญหาและพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจริยธรรมวิชาชีพครู เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ แนวทางการปฎิบัติตนตามหลักจริยธรรมวิชาชีพครู หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์มากต่อวงการ การศึกษาไทย

฿140.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเล่มหนึ่ง หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งนำเสนอถึงปัญหา ของการละเมิดจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา สาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหา พัฒนาการจริยธรรมในวิชาชีพตำรวจ ผู้เขียนได้เรียบเรียงข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์

฿140.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพทหาร เล่มนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงหลักจริยธรรม ความเป็นมาของจริยธรรมใน วิชาชีพ และการพัฒนาของจริยธรรมในวิชาชีพทหารจากอดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงจรรยาบรรณทหาร หนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และส่งเสริมจริยธรรมในวิชาชีพทหารต่อไป

฿140.00 ฿200.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพนักการเมือง ผู้เขียนได้กล่าวถึงความเป็นมาของจริยธรรมในวิชาชีพ นักการเมือง ความสำคัญของการเมือง นักการเมือง สภาพการณ์ของจริยธรรมของนักการเมืองไทย ผู้เขียนได้รบวรวมข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน

฿140.00

ผู้เขียนได้กล่าวถึงจริยธรรมวิชาชีพนักธุรกิจและจรรยาบรรณของนักธุรกิจ สภาพการณ์เกี่ยวกับ จริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจ ปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพนักธุรกิจและแนวทางการแก้ไข นโยบาย และแนวทางพัฒนาจริยธรรมของนักธุรกิจขนาใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ผู้เขียนรวบรวมข้อมูลไว้ครบถ้วนในหนังสือเล่มนี้

฿140.00 ฿200.00

วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เป็นวิชาชีพที่ปฎิบัติกับชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ หนังสือหรือ ตำราเกี่ยวกับจริยธรรมของวิชาชีพการพยาบาลมีความจำเป็นในการศึกษาค้นคว้า ดังนั้นหนังสือจริยธรรมในวิชาชีพการพยาบาลเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าทั้งทางด้านการศึกษา การปฎิบัติ ไว้อย่างครบถ้วน

-50%
฿220.00 ฿440.00

หนังสือ การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน เป็นหนังสือที่ดีมาก ผู้เขียนมีความรู้จริงทางด้าน การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการชายฝั่งทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเนื้อหาสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย

฿285.00

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการจำแนกและตัวจำแนกโดยละเอียดและกว้างขวาง การจำแนกเป็นวิธีที่นำไป ใช้กับปัญหาต่างๆ ได้มากมาย เช่น การวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดยักษ์ การตรวจจับใบหน้า หรือการวิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายแพทย์ต่างๆ นับได้ว่าเป็นเสมือน “ยาสามัญประจำบ้าน” ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ที่บูรณาการกันเองอย่างเป็นธรรมชาติและหลายหลาก ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายการประยุกต์ทีละขั้นตอน อ่านตามได้ง่าย สนุกสนาน และน่าสนใจ

0