Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

หนังสือมาใหม่
หลักวิทยาการระบาดพื้นฐาน

ตำราหลักวิทยาการระบาดพื้นฐานรวบรวมโดย คณาจารย์ภาควิชาระบาดวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเนื้อหาในบทต่าง ๆ ทั้งหมด 11 บทแต่ละบทบอกถึงสาระและวัตถุประสงค์ในแต่ละหัวข้อตามหลักวิทยาการระบาดพื้นฐาน หลักวิทยาการระบาดและวิธีทางวิทยาการระบาด มโนทัศน์และขอบเขตของวิทยาการระบาด การดำเนินงานทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อทางวิทยาการระบาด การเฝ้าระวังโรคไร้เชื้อ การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ การเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่น การสอบสวนทางวิทยาการระบาดขั้นต้น ประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวิทยาการระบาดเป็นแนวทางประเมินความเสี่ยงขั้นต้นเพื่อการวางแผนในการควบคุมหรือลดปัญหาทางสาธารณสุขต่อไป

หนังสือมาใหม่
การประเมินแหล่งทรัพยากรธรณี

ตำราเล่มนี้เป็นตำราที่ใช้ประกอบในการเรียนการสอน สำหรับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรณีภาคสนาม กับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมูลค่าเชิงพาณิชย์ของแหล่งทรัพยากรธรณี เฉพาะส่วนที่เป็นแหล่งดิน แหล่งทราย แหล่งหิน และแหล่งแร่ตำราเล่มนี้มีการอธิบายเชิงทฤษฎีประกอบกับแนวทางการหาค่าผลลัพธ์เพื่อใช้เป็นกรณีศึกษา

.

testimonials

No products specials at this time.

0