Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

mupress-logo

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Press) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวมในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์และนักวิชาการในการหาแหล่งพิมพ์ผลงาน โดยดำเนินการตามนโยบายของคณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพิธีเปิดสำนักพิมพ์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ สิงหาคม 2553 

 

ความเป็นมา

ปี 2552 มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายสำนักพิมพ์ฯโดยมีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ และกรรมการรวม 18 ท่าน มีหน้าที่กำหนดนโยบายและขอบเขตการดำเนินงานของสำนักพิมพ์ฯ

 

ต่อมาปี 2553 แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ฯ รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานสำนักพิมพ์ฯให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดพิมพ์ผลงานวิชาการ

 

มิถุนายน 2553 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมผลงานการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่ มีศาสตราจารย์ ม.ร.ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์ เป็นประธาน ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผลงานวิชาการ รวมถึงพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือประเมินผลงานทางวิชาการที่เสนอจัดพิมพ์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา ศูนย์บริหารทรัพย์สิน และบริษัทร่วมทุนสตางค์ จำกัด ในการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

 

ธันวาคม 2562 มีมติในที่ประชุม ปรับปรุงโครงสร้างการทำงานของสำนักพิมพ์ฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลใหม่ โดยให้สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ และกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการทำงานของสำนักพิมพ์ฯ จะเน้นการจัดทำตำรา/หนังสือ ในรูปแบบหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ E-book เป็นหลัก

(วิดีโอประวัติการดำเนินงาน และบริการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)

0