Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

ข้อมูลอัพเดต 29 มกราคม 2564

>>แผนผังขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือ<<

ขั้นตอนการรับและพิจารณาต้นฉบับ

การรับต้นฉบับ

* ปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลรับเฉพาะผู้สร้างสรรค์ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น *

1.ผู้สร้างสรรค์เตรียมต้นฉบับแบบไม่เย็บเล่ม ขนาด A4 เท่านั้น จำนวน 4 ชุด พิมพ์ด้านหน้าและหลัง หน้าแรกของแต่ละบทอยู่ทางขวามือ - พร้อม CD 1 แผ่น ประกอบด้วยไฟล์ Pdf , Word เอกสารขออนุญาตการใช้ภาพหรือตารางที่มีลิขสิทธิ์ และเอกสารอื่น ๆ

    1.1 การเตรียมรูปภาพประกอบในต้นฉบับ ควรมีความละเอียดชัดเจน 300 dpi (สามารถทดลองซูมดูที่ 300% เพื่อดูว่าภาพแตกหรือไม่) เนื่องจากการเผยแพร่ในรูปแบบ E-book จะสามารถขยายภาพขณะอ่านได้  หรือ เพื่อคงคุณภาพและความคมชัดในกรณีมีการตีพิมพ์ฉบับ Print on demand (ในขั้นตอน การจัด Layout สำนักพิมพ์ฯ จะแจ้งให้ผู้สร้างสรรค์รวบรวมไฟล์ภาพประกอบทั้งเล่ม โดยแยกเป็นโฟลเดอร์แต่ละบท และทำการบีบอัดโฟลเดอร์ให้เป็น ไฟล์ .zip หรือ .rar ส่งให้สำนักพิมพ์ฯ ทางอีเมล / แนะนำให้รูปเป็นไฟล์ .PNG) 

* ปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล รับต้นฉบับภาษาไทยเท่านั้น *

2.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (PN01)และแบบฟอร์มการตรวจรายละเอียดในการเตรียมต้นฉบับฯ (1-1)เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ในการส่งต้นฉบับ

* โปรดดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์ที่แนบด้านล่าง แบบฟอร์มการตรวจรายละเอียดในการเตรียมต้นฉบับฯ (1-1) พิมพ์แนบมาพร้อมแบบฟอร์มคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (PN01) *

รายละเอียดเพิ่มเติม

          - รูปแบบการอ้างอิงของบรรณานุกรม (โปรดเลือกรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง)

·         American Psychological Association (APA) style  เช่น


      o    https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738

o    http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/APA_Style.pdf

o    http://www.apastyle.org/index.aspx

o    http://www.umuc.edu/library/guides/apa.shtml#books

·         Vancouver style เช่น
      o    http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf

o    Vancouver Citation Style

-    ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์รูปที่ควรทราบ (การขออนุญาตและการโอนลิขสิทธิ์ ) (ข้อมูลอ้างอิงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

3. ผู้สร้างสรรค์ผลงานกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอให้พิจารณาจัดพิมพ์ เสนอต่อสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล
(จัดส่งแบบฟอร์มคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (PN01)และต้นฉบับ ได้ที่
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) 

4. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของต้นฉบับที่รับเข้ามา 1 สัปดาห์

การพิจารณาต้นฉบับและสนับสนุนการตีพิมพ์ E-book

 • หลังจากตรวจสอบเบื้องต้น สำนักพิมพ์จัดส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
  ภายใน 1 สัปดาห์
 • กรณีบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฯ พิจารณาเห็นสมควร เผยแพร่ มีมติรับพิมพ์ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหา
  จะส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กลับไปแก้ไขให้เรียบร้อยก่อน ภายใน 2 สัปดาห์ กรณีมีมติไม่รับพิมพ์จะคืนต้นฉบับ
  หลังมติภายใน 2 สัปดาห์
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านต้นฉบับภายใน 1-3 เดือน

 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ปรับปรุงแก้ไข ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ 1-3 เดือน

การจัด Layout & Artwork และพิสูจน์อักษร

 • เมื่อต้นฉบับมีความสมบูรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผลงานมีมติสมควรสนับสนุนการตีพิมพ์ สำนักพิมพ์ฯจึงดำเนินการ
  จัดวาง Layout & Artworkและส่งพิสูจน์อักษร เมื่อกระบวนการเรียบร้อยแล้วทางสำนักพิมพ์ฯจะส่งให้ผู้สร้างสรรค์ตรวจทาน Layout
  (โดยแก้ไขไม่เกิน 3 Draft)
 • เสนอต้นฉบับที่แก้ไขแล้วให้คณะกรรมการกองบรรณาธิการพิจารณา

การจัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบ E-book

 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายการบรรณานุกรม และขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN) สำหรับ Book และ E-book
  ภายใน 3-5 วันทำการ
   
 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
 • ดำเนินการเผยแพร่และจัดจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน MU Press และประสานโรงพิมพ์ กรณีผู้สร้างสรรค์ประสงค์ตีพิมพ์เป็นหนังสือ
  (Print On Demand)     

           ขนาดหนังสือ E-book และ Print on demand เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำ Artwork ดังนี้

                 -  หนังสือขนาด 16 หน้ายก พิเศษ 14.30 x 21 ซม. (สำหรับหนังสือฉบับประชาชน)

                 -  หนังสือขนาด 16 หน้ายกจัมโบ้ 24.1 x 16.5 ซม. (สำหรับหนังสือฉบับวิชาการ)

                 - หนังสือขนาด 8 หน้ายกพิเศษ 21 x 29.2 ซม. (สำหรับหนังสือฉบับวิชาการ)

 • สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์

 การจ่ายค่าตอบแทน

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยการจ่ายเงินรางวัลแบ่งออกเป็น 2 กรณี

 • ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราหน้าละ 50 บาท
 • ผลงานฉบับประชาชน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราหน้าละ 30 บาท

โดยการคำนวณเงินรางวัล ให้นับเฉพาะหน้าที่เป็นเนื้อหาที่พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษรภาษาไทยขนาด 16 หรือภาษาอังกฤษขนาด 12

______________________________________________________

อีเมลหลักสำหรับติดต่อสำนักพิมพ์ฯ

MU Press Team: mupress@mahidol.ac.th

ส่งใบสมัครได้ที่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย

ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ 02-849-6379 , 080-575-5151

______________________________________________________

 

0