Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

ข้อมูลอัพเดต 3 พฤศจิกายน 2564

>>แผนผังขั้นตอนการจัดพิมพ์หนังสือ<<

ขั้นตอนการรับและพิจารณาต้นฉบับ

การรับต้นฉบับ

* ปัจจุบันสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลรับเฉพาะผู้สร้างสรรค์ที่เป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น *

* สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล รับต้นฉบับภาษาไทยเท่านั้น *

1. ผู้สร้างสรรค์เตรียมต้นฉบับแบบไม่เย็บเล่ม ขนาด A4 เท่านั้น จำนวน 4 ชุด พิมพ์ด้านหน้าและหลัง หน้าแรกของแต่ละบทตั้งค่าอยู่ทางขวามือ และเตรียม CD 1 แผ่น ประกอบด้วย 1) ไฟล์ต้นฉบับรูปแบบ Pdf, Word 2) ไฟล์เอกสารขออนุญาตการใช้ภาพหรือตารางที่มีลิขสิทธิ์ และเอกสารอื่น ๆ

    1.1 การเตรียมรูปภาพประกอบในต้นฉบับ: คุณภาพของภาพที่ใช้ในต้นฉบับ ความละเอียด 300 dpi สามารถทดลองขยายภาพที่ 300% (ในขั้นตอนการจัด Layout สำนักพิมพ์ฯ จะแจ้งให้ผู้สร้างสรรค์รวบรวมไฟล์ภาพประกอบทั้งเล่ม โดยแยกเป็นโฟลเดอร์ภาพในแต่ละบท และทำการบีบอัดโฟลเดอร์ให้เป็นไฟล์ .zip หรือ .rar ส่งให้สำนักพิมพ์ฯทางอีเมล เนื่องจากรูปที่ใช้ในการจัด Layout สำนักพิมพ์ฯจะไม่ใช้การบันทึกภาพต่อจากไฟล์ Word หรือ Power point เนื่องจากอาจะมีปัญหาเรื่องความคมชัดของภาพ)

2. ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (PN01) และแบบฟอร์มการตรวจรายละเอียดในการเตรียมต้นฉบับฯ (1-1) เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ในการส่งต้นฉบับ

* โปรดดาวน์โหลดเอกสารตามลิงก์ที่แนบด้านล่าง แบบฟอร์มคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (PN01) พิมพ์แนบมาพร้อมกับแบบฟอร์มการตรวจรายละเอียดในการเตรียมต้นฉบับฯ (1-1) *

รายละเอียดเพิ่มเติม

          รูปแบบการอ้างอิงของบรรณานุกรม (โปรดเลือกรูปแบบใด รูปแบบหนึ่ง)

          1) American Psychological Association (APA) style  เช่น

                   - https://so02.tci-thaijo.org/index.php/EDUCU/article/view/153329/111738

                   - http://www.jba.tbs.tu.ac.th/files/APA_Style.pdf

                   - http://www.apastyle.org/index.aspx

                   - http://www.umuc.edu/library/guides/apa.shtml#book

          2) Vancouver style เช่น

                    - http://library.md.chula.ac.th/guide/vancouver2011.pdf

                    - https://www.li.mahidol.ac.th/citation-styles/

* ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์รูปที่ควรทราบ (การขออนุญาตและการโอนลิขสิทธิ์) (ข้อมูลอ้างอิงจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา) *

3. ผู้สร้างสรรค์ผลงานกรอกแบบฟอร์มเพื่อเสนอขอให้พิจารณาต้นฉบับ เสนอต่อสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดส่งแบบฟอร์มคำขอเสนอผลงานสร้างสรรค์ฯ (PN01) และต้นฉบับ มาที่สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73210 โทรศัพท์ 02-849-6379, 080-575-5151

4. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจสอบความสมบูรณ์ขั้นต้นของต้นฉบับที่รับเข้ามา 2 สัปดาห์

การพิจารณาต้นฉบับและสนับสนุนการตีพิมพ์ E-book

         1) หลังจากตรวจสอบเบื้องต้น สำนักพิมพ์จัดส่งต้นฉบับให้คณะกรรมการกองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยมหิดล แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ภายใน 1 สัปดาห์

         2) กรณีบรรณาธิการสำนักพิมพ์ฯ พิจารณาเห็นสมควร เผยแพร่ มีมติรับพิมพ์ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเนื้อหา จะส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ผลงาน กลับไปแก้ไขให้แล้วเสร็จ ภายใน 2 สัปดาห์ กรณีมีมติไม่รับพิมพ์จะคืนต้นฉบับ หลังมติภายใน 2 สัปดาห์

         3) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งต้นฉบับให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอ่านต้นฉบับภายใน 1-3 เดือน

         4) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดส่งต้นฉบับให้ผู้สร้างสรรค์ปรับปรุงแก้ไข ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะนำ 1-3 เดือน

การจัด Layout & Artwork และพิสูจน์อักษร

         1) เมื่อต้นฉบับมีความสมบูรณ์ และผู้ทรงคุณวุฒิผลงานมีมติสมควรสนับสนุนการตีพิมพ์ สำนักพิมพ์ฯจึงดำเนินการจัดวาง Layout & Artwork และส่งพิสูจน์อักษร เมื่อกระบวนการเรียบร้อยแล้วทางสำนักพิมพ์ฯจะส่งให้ผู้สร้างสรรค์ตรวจทาน Layout (โดยแก้ไขได้ไม่เกิน 3 Draft)

         2) เสนอต้นฉบับที่ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จให้คณะกรรมการกองบรรณาธิการพิจารณา

การจัดพิมพ์และเผยแพร่ในรูปแบบ E-book

         1) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำรายการบรรณานุกรม และขอเลขมาตรฐานหนังสือ (ISBN) สำหรับ Book และ E-book ภายใน 1 สัปดาห์

         2) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-book)

         3) ดำเนินการเผยแพร่และจัดจำหน่ายบนแอปพลิเคชัน MU Press และประสานโรงพิมพ์ กรณีผู้สร้างสรรค์ประสงค์ตีพิมพ์เป็นหนังสือ (Print On Demand)

ตัวอย่างขนาดหนังสือ E-book และ Print on demand เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดทำ Artwork ดังนี้

                 -  หนังสือขนาด 16 หน้ายก พิเศษ 14.30 x 21 ซม. (สำหรับหนังสือฉบับประชาชน)

                 -  หนังสือขนาด 16 หน้ายกจัมโบ้ 24.1 x 16.5 ซม. (สำหรับหนังสือฉบับวิชาการ)

                 - หนังสือขนาด 8 หน้ายกพิเศษ 21 x 29.2 ซม. (สำหรับหนังสือฉบับวิชาการ)

4) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และบนเว็บไซต์ของสำนักพิมพ์

Poster ที่ขึ้นหน้าเว็บ_ปรับปรุงเมื่อ031164-1-1.jpg

การจ่ายค่าตอบแทน

1) สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินรางวัลให้กับผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ โดยการจ่ายเงินรางวัลแบ่งออกเป็น 2 กรณี

          - ผลงานวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราหน้าละ 50 บาท

          - ผลงานฉบับประชาชน ที่ได้รับการตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ให้จ่ายเงินรางวัลในอัตราหน้าละ 30 บาท

*โดยการคำนวณเงินรางวัล ให้นับเฉพาะหน้าที่เป็นเนื้อหาที่พิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ด้วยตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16*

______________________________________________________

อีเมลหลักสำหรับติดต่อสำนักพิมพ์ฯ

MU Press Team: mupress@mahidol.ac.th

ส่งใบสมัครได้ที่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองบริหารงานวิจัย

ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73210

โทรศัพท์ 02-849-6379 , 080-575-5151

______________________________________________________

 

0