Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

โครงการอบรม "สร้างสรรค์หนังสือ/ตำราคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"
   23/06/2022 16:38:36    0 Comments
โครงการอบรม "สร้างสรรค์หนังสือ/ตำราคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “สร้างสรรค์หนังสือ/ตำราคุณภาพเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม OSM 1  ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) มีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 193 คน 

          โครงการอบรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการอันทรงคุณค่าที่เป็นมาตรฐานสากล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม ใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า 

          “การเขียนหนังสือและตำรานั้นเป็นการประเมินหลาย ๆ เรื่อง ถึงคุณสมบัติของผู้เขียน ในลักษณะของการมีความรู้จริง ได้รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ณ เวลานั้นได้ครบถ้วน และความสามารถในการแปลความจากข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารต่าง ๆ บนโลกนี้ รวบรวมพร้อมกับทักษะและประสบการณ์ตัวเอง...ทักษะในการเขียนหนังสือที่มีคุณค่าเหล่านี้ จึงเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่ใช้ประเมินความเป็นผู้ทรงภูมิในศาสตร์นั้น ๆ หนังสือคือวัตถุพยานที่ปรากฏ สามารถวัดปริมาณงานได้ และยืนยันความสามารถของผู้นิพนธ์”

          จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อ “กับดักและหลุมพรางในการทำหนังสือ/ตำราเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ “แนวทางการเตรียมต้นฉบับผลงานเพื่อยื่นเสนอขอตีพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล

     

     

     

     

ข้อมูลข่าว: ฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)

งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

Share This Post :

Comments

Log in or register to post comments
0