Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

รับเชิญบรรยาย ในโครงการ Academic Position Club ครั้งที่ 9 เรื่อง “สร้างสรรค์ผลงาน E-book อย่างไรให้มีคุณภาพโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผ่านระบบออน
   14/10/2021 10:08:16    0 Comments
รับเชิญบรรยาย ในโครงการ Academic Position Club ครั้งที่ 9 เรื่อง “สร้างสรรค์ผลงาน E-book อย่างไรให้มีคุณภาพโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผ่านระบบออน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15 – 15.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการ Academic Position Club ครั้งที่ 9 (Club เพื่อการให้คำปรึกษาการนำเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการ สำหรับบุคลากรสายวิชาการ) เรื่อง “สร้างสรรค์ผลงาน E-book อย่างไรให้มีคุณภาพโดยสำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยมหิดล” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) โดยในการอบรมครั้งนี้ มีบุคคลากรของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 110 คน

ข้อมูลข่าว: ฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)
งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

Share This Post :

Comments

Log in or register to post comments
0