Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

 

สิ่งที่ควรทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นลิขสิทธิ์

ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์

https://www.ipthailand.go.th/th/infographic/item/ใครบ้าง-คือเจ้าของลิขสิทธิ์-2.html

ประเภทของลิขสิทธิ์ภาพ

https://creativetalklive.com/types-of-copyright-on-images/

คำถามลิขสิทธิ์ที่พบบ่อย (ข้อมูลจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา)

http://www.ipthailand.go.th/th/faq/category/faq-ลิขสิทธิ์.html

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการขออนุญาตภาพ vs การโอนลิขสิทธิ์ภาพ

https://www.ipthailand.go.th/th/infographic/item/เปรียบเทียบสัญญาลิขสิทธิ์.html

(รูปแบบการมีลิขสิทธิ์) เมื่อผู้สร้างสรรค์วาดภาพ / ถ่ายภาพ / จัดทำภาพด้วยตนเอง vs สิทธิกรณีจ้างวาด 

https://www.ipthailand.go.th/th/infographic/item/ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่-2.html

กรณีศึกษา ภาพผู้ป่วย หากไม่ได้รับการอนุญาต
สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และขัดต่อพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ตามมาตรา 7

https://www.nationalhealth.or.th/node/669

 ______________________

เอกสารอ้างอิง :

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ใครบ้างคือเจ้าของลิขสิทธิ์ [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : 

https://www.ipthailand.go.th/th/infographic/item/ใครบ้าง-คือเจ้าของลิขสิทธิ์-2.html

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. เปรียบเทียบสัญญาลิขสิทธิ์ [ออนไลน์]. 2020, แหล่งที่มา : 

https://www.ipthailand.go.th/th/infographic/item/เปรียบเทียบสัญญาลิขสิทธิ์.html

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ [ออนไลน์]. 2020แหล่งที่มา : 

https://www.ipthailand.go.th/th/infographic/item/ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่-2.html

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. FAQ-ลิขสิทธิ์ [ออนไลน์]. 2020แหล่งที่มา : 

http://www.ipthailand.go.th/th/faq/category/faq-ลิขสิทธิ์.html

รมิตา ตั้งกุลบริบูรณ์. รู้จักลิขสิทธิ์ภาพประเภทต่าง ๆ [ออนไลน์]. 2019, แหล่งที่มา : 

https://creativetalklive.com/types-of-copyright-on-images/

0