Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

Active filters

  • Availability: In stock
฿140.00 ฿200.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ผู้เขียนได้กล่าวถึงความเป็นมาของจริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย ตั้งแต่ครั้งดั้งเดิมของระบบกฎหมายที่สำคัญๆทุกระบบ และได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในเรื่องจริยธรรมในระบบกฎหมายไทยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ทั้งได้เปรียบเทียบกับหลักกฎกมายสากลในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

฿140.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพครู เล่มนี้ได้กล่าวถึงประเด็น หลักจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู พฤติกรรมเชิงจริยธรรมวิชาชีพครู สภาพปัญหาและพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากจริยธรรมวิชาชีพครู เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ แนวทางการปฎิบัติตนตามหลักจริยธรรมวิชาชีพครู หนังสือเล่มนี้จึงมีประโยชน์มากต่อวงการ การศึกษาไทย

-10%
฿396.00 ฿440.00

หนังสือ การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน เป็นหนังสือที่ดีมาก ผู้เขียนมีความรู้จริงทางด้าน การจัดการชายฝั่ง : การบูรณาการสู่ความยั่งยืน ผู้เขียนมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการจัดการชายฝั่งทั้งในระดับประเทสและระดับนานาชาติมานานกว่า 20 ปี ซึ่งเป็นเนื้อหาสมบูรณ์เล่มแรกของประเทศไทย

฿285.00

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงการจำแนกและตัวจำแนกโดยละเอียดและกว้างขวาง การจำแนกเป็นวิธีที่นำไป ใช้กับปัญหาต่างๆ ได้มากมาย เช่น การวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดยักษ์ การตรวจจับใบหน้า หรือการวิเคราะห์โรคจากภาพถ่ายแพทย์ต่างๆ นับได้ว่าเป็นเสมือน “ยาสามัญประจำบ้าน” ซึ่งนับว่าเป็นศาสตร์ที่บูรณาการกันเองอย่างเป็นธรรมชาติและหลายหลาก ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายการประยุกต์ทีละขั้นตอน อ่านตามได้ง่าย สนุกสนาน และน่าสนใจ

฿140.00

หนังสือจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ เล่มนี้ได้กล่าวถึง จริยธรรมวิชาชีพแพทย์และจรรยาบรรณใน วิชาชีพแพทย์ ปัญหาและแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในวิชาชีพแพทย์ ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลไว้อย่างครบถ้วนละชัดเจน เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ หรือวงการทางการแพทย์

฿120.00 ฿240.00

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนเขียนสำหรับให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เรียนทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ผู้เขียนได้กล่าวถึงอารยธรรมอินเดียในสมัยเริ่มแรก อารยธรรมยุคหินเก่า อารยธรรมยุคหินใหม่ อารยธรรมฮารับปา สมัยประวัติศาสตร์ สมัยพุทธกาล ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาไว้ครบถ้วนในหนังสือเล่มนี้

฿140.00

อารยธรรมโรมัน เป็นตำราที่มีคุณค่าและน่าอ่านมาก เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปมิใช่เฉพาะนักศึกษา เท่านั้น เนื้อหาภายในเล่มสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาและเป็นไปของชาวโรมัน กลุ่มชนที่เก่งกาจในด้านการต่อสู้และการรบอย่างมียุทธวิธี มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้งด้านศิลปวิทยา ศาสนา กฎหมาย อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ งดงาม และอลังการ

฿140.00

ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างรอบรู้และลุ่มลึก พาผู้อ่านไปรู้จักพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาเก่าและศาสนาในปัจจุบันของสังคมโลก และพิธีกรรมที่มีที่มาจากความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านี้ผู้เขียนยังได้อ้างอิงเชิงวิเคาระห์จากงานวิจัยของนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยาที่มีชื่อเสียงในระดับสากลไว้อย่างมากมาย

฿140.00

ผู้เขียนเขียนหนังสือเล่มนี้ได้อย่างรอบรู้และลุ่มลึก พาผู้อ่านไปรู้จักพิธีกรรมของศาสนาต่างๆ ทั้งศาสนาเก่าและศาสนาในปัจจุบันของสังคมโลก และพิธีกรรมที่มีที่มาจากความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจ ไม่เพียงเท่านี้ผู้เขียนยังได้อ้างอิงเชิงวิเคาระห์จากงานวิจัยของนักวิชาการด้านมานุษยวิทยาและคติชนวิทยาที่มีชื่อเสียงในระดับสากลไว้อย่างมากมาย

-10%
฿378.00 ฿420.00

หนังสือเล่มนี้อธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือวัดที่แปลงจากปริมาณทางกลและความร้อน ไปเป็นปริมาณทางไฟฟ้าที่ง่ายต่อการบันทึกผลในรูปของข้อมูลดิจิตอล หรือ อนาล็อก นอกจากนั้นแล้วผู้เขียนยังได้นำเสนอวิธีการทางสถิติ ที่จำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวัดและการหาความคลาดเคลื่อนของแต่ละองค์ประกอบของเครื่องมือวัด

หนังสือเล่มนี้จัดเนื้อหาในแต่ละบทได้เหมาะสมง่ายต่อการศึกษา และมีแบบฝึกหัดท้ายบทที่ดี หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริยญาตรี ตลอดจนผู้สนใจที่จะเรียนรู้ระบบเครื่องมือวัด

-70%
฿57.00 ฿190.00

คัสซันดรา ของคริสตา โวล์ฟ ซึ่งเป็นหนังสือแปลจากภาษาเยอรมัน โดยอาจารย์มธุรส ศรีนวรัตน์ กล่าวถึงสงครามกรุงทรอย ต้นเหตุของสงคราม เหยื่อสงคราม การกดขี่ทางเพศ การแก้แค้น การหลอกลวงประชาชน ฆาตกรรม และความตาย ซึ่งผู้แปลได้แปลออกมาให้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น

-10%
฿585.00 ฿650.00

ตำรา “การระงับความรู้สึกสำหรับการปลูกถ่ายไต” มีเนื้อหาลึกซึ้ง และทันสมัยในกรอบวิชาด้านการ ปลูกถ่ายไต ที่หาอ่านได้ยาก ผู้เขียนและคณะมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อย่างลึกซึ้ง ในการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยที่ต้องรับการปลูกถ่ายไต ครอบคลุมแง่มุมและประด็นที่สำคัญไว้ครบถ้วน

0