Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

โครงการอบรม " การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ "
   18/08/2021 22:52:44    0 Comments
โครงการอบรม " การเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์ "

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) จัดอบรม 
โครงการเขียนหนังสือ/ตำรา อย่างไรให้ถูกลิขสิทธิ์” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเข้าใจในกฎเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานอันทรงคุณค่าและมีความถูกต้องด้านลิขสิทธิ์

การอบรมในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ ประธานคณะกรรมการกองบรรณาธิการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรม โดยมี ดร.ผ่องศรี  เวสารัช นักทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายในหัวข้อ “ลิขสิทธิ์กับการเขียนหนังสือ/ตำรา : เรื่องสำคัญที่ผู้สร้างสรรค์ต้องรู้” และศาสตราจารย์ ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ ผู้จัดการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ “วิธีและประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลและลิขสิทธิ์รูปภาพ” อีกด้วย ซึ่งข้อมูลจากการบรรยายเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออาจารย์/นักวิจัยที่เข้าร่วมการอบรม และบุคลากรที่สนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 28คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจต่อวิทยากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ การตอบข้อซักถามในเรื่องที่ถ่ายทอดอย่างชัดเจน ครบถ้วนและตรงประเด็นอย่างเหมาะสมมากที่สุด

ข้อมูลข่าว: ฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Press)

งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

Share This Post :

Comments

Log in or register to post comments
0