Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

.

.

โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำราให้ทรงคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”
   25/02/2021 00:00:00    0 Comments
โครงการอบรม “การเขียนหนังสือ/ตำราให้ทรงคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเขียนหนังสือ/ตำรา ให้ทรงคุณค่าเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม 0SM 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และรูปแบบการอบรมระบบออนไลน์ (WebEx)

 

โครงการอบรมฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรทราบถึงขั้นตอน วิธีการ รูปแบบและลักษณะของหนังสือ/ตำราที่ใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ วิธีการและหลักเกณฑ์ของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงการบริหารจัดการลิขสิทธิ์อันเกิดจากหนังสือ/ตำรา ให้เกิดเป็นผลงานทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งข้อมูลจากการบรรยายเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เข้าร่วมอบรม โดยมีอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 514 คน

Share This Post :

Comments

Log in or register to post comments
0